Zapytanie ofertowe

18.02.2011

zapytanie ofertowe

Classic Veneer Józef Sieradzki
Ul. Spacerowa 17
83-031 Łęgowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu:
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa CLASSIC VENEER
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-22-108/10

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,

7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
8. informację na temat warunków płatności, w tym w przypadku negatywnej weryfikacji PRE oraz informację na temat ewentualnie posiadanego ubezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (polisa),
9. skład zespołu projektowego i informacje na temat doświadczeń osób biorących udział w realizacji zlecenia,
10. informację na temat doświadczeń wydawniczych,
11. informację na temat ilości wykonanych PRE wraz z informacją o Zlecających z danymi kontaktowymi,
12. informację na temat ilości wykonanych wniosków do działania POIG w ramach I i/ lub II etapu,
13. informację na temat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych,
14. informację na temat posiadanych referencji,
15. informację na temat wsparcia po zrealizowaniu projektu.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.
Oferta powinna być ważna minimum do: 15.03.2011 r.
Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy wskazanej na pierwszej stronie.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 28.02.2011 r. o godz. 12.00
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Maksymalny termin realizacji zlecenia

do 60 dni – 10 pkt.

61-90 dni – 5 pkt.

pow. 90 dni – 0 pkt.

10

2

Cena całkowita za usługę

do 12.500 zł netto – 10 pkt.

pow. 12.500 zł netto – 0 pkt.

10

3

Maksymalny termin płatności za usługę

pow. 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 15 pkt.

61-90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 10 pkt.

do 60 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 5 pkt.

15

4

Doświadczenie w zakresie sporządzania PRE

Oferent zrealizował dotychczas 30 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.

Oferent zrealizował dotychczas 16-29 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.

Oferent zrealizował dotychczas mniej niż 16 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt.

10

5

Doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków do działania 6.1 POIG

Oferent zrealizował dotychczas 170 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 10 pkt.

Oferent zrealizował dotychczas 100-169 projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 5 pkt.

Oferent zrealizował dotychczas 99 lub mniej projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 0 pkt.

10

6

Doświadczenie w świadczeniu usług doradczych

Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi pow. 20 klientów – 10 pkt.

Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi 10-19 klientów – 5 pkt.

Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi 9 i mniej klientów – 0 pkt.

10

7

Posiadane referencje

Oferent przedkłada 15 lub więcej pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.

Oferent przedkłada 10-14 pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.

Oferent nie przedkłada lub przedkłada mniej niż 10 pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt.

10

Razem

75

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).